0
- 1

Ключові зміни в змісті початкового навчання
 
Початкова освіта – це перший рівень загальної середньої освіти, який, зберігаючи наступність із дошкільним періодом, забезпечує подальше становлення і розвиток особистості школяра.
Павло Хобзей зазначив, що початкова школа відіграє провідну роль у сфері загальної середньої освіти, адже саме з неї зароджується подальший розвиток і формування дитини.
Сучасна початкова школа має бути спрямована на підготовку молодого покоління у швидкозмінному суспільстві з урахуванням культурної спадщини, економічних та соціальних потреб суспільства. Серед чинників впливу слід виокремити перехід суспільства до інформаційної парадигми, інтеграційні процеси, глобалізація, демократизація, створення єдиного інформаційного простору.
Провідним принципом сучасної освіти є її особистісна орієнтованість, що передбачає навчання і виховання кожної дитини з максимальним урахуванням її особистості, задоволення її індивідуальних освітніх потреб. Такий підхід дозволяє дитині пізнати і розвинути себе на основі власних здібностей, а ставши дорослою людиною, успішно знайти свої місце в суспільстві.
Мета і завдання початкової школи:
- розвиток пізнавальних здібностей та інтересу до навчання;
- формування ключових (за Державним стандартом: уміння вчитися, соціальна, загальнокультурна, інформаційно-комунікативна, здоровязбережувальна, громадянська) та предметних компетентностей;
- співпраця в різних видах діяльності;
- формування цілісної і наукової картини світу;
- збереження здоров'я дітей;
- виховання особистості (морально-етичне, патріотичне, громадянське, екологічне), її гармонійний розвиток.
Ураховуючи широкий діапазон вікових особливостей молодших школярів, у початковій школі розрізняють два мікроперіоди: діти 6-7-річного віку і 8-10-річного. Організація шкільного освітнього середовища і навчального процесу (режим дня, розклад занять, навчальне навантаження, оцінювання навчальних досягнень), вибір організаційних форм навчання і типів уроків здійснюється з урахуванням цих мікроперіодів.
Перший цикл початкової освіти (адаптаційно-ігровий, 1-2 класи) допоможе учню звикнути до шкільного життя. А саме:
- навчальні завдання і час на їхнє виконання мають враховувати індивідуальні особливості;
- обсяг домашніх завдань обмежений;
- навчання організовувати через діяльність, ігровими методами як у класі, так і поза його межами;
- оцінки не будуть виставлятися; найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання.
У другому циклі (3-4 класи)
- в учнів формується почуття відповідальності й самостійності. Вчитель має використовувати такі методи, які вчать робити самостійний вибір, пов'язувати вивчене з практичним життям, враховуючи індивідуальність учня;
- частина предметів буде оцінюватися.
Що змінилося в змісті освіти школи І ступеню?
«Коли ми говоримо про нову українську школу, ми перш за все говоримо про новий зміст освіти. Тривалість навчання має бути накладена на новий зміст. Не буде нового змісту – не буде ніяких змін в тривалості і ми залишимося в старій пострадянській школі», - зазначала Л.Гриневич. «Діти мають здобути уміння і компетентності ХХІ століття, які узгоджені країнами Європейського Союзу і які сьогодні потрібні сучасному українцю. Окрім знання рідної державної мови, двох іноземних мов, інформаційних технологій, вміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, навичок фінансової грамотності, нашим дітям потрібна освіта для життя. І це головна мета нової української школи», - сказала міністр.
Основні зміни
- знято фіксовану кількість годин на вивчення кожної теми
- перенесено деякі теми з програми до наступного класу
- знято дублювання змісту в навчальних предметах «Основи здоров'я», «Я у світі», «Природознавство»
- скасовано низку вимог, що ставилися перед школярами
- уніфіковано термінологію програм, щоб максимально наблизити її до вікових особливостей учнів.
Йдеться про видалення з програм зайвої інформації, усунення дублювання, відбір найбільш важливих тем та їх логічний виклад.
У сучасних умовах ефективність початкової освіти пов'язується з реалізацією компетентнісного підходу. Компетентнісні результати навчання визначено у Державному стандарті початкової загальної середньої освіти (2011 р.). Про це йдеться у листі МОН України від 17.08.2016 р. № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у ЗНЗ у 2016-2017 н.р.».
Ефективності реалізації компетентнісного підходу сприяють міжпредметною інтеграцією і практичною спрямованістю. Це дасть змогу краще врахувати характерну особливість молодших школярів – цілісність сприймання і пізнання навколишньої дійсності. А головне – запобігти їхньому перевантаженню. Для його забезпечення необхідно урізноманітнювати організаційні форми роботи: інтегровані, бінарні уроки, практичні роботи, міні-дослідження, міні-проекти, екскурсії, екологічні і соціокультурні акції.
Основний акцент нових програм зроблений на особистих досягненнях учнів та їхньому розвитку, як особистостей. "Основна ідея полягає в тому, щоб дати дитині розкритися, максимально розвинути її індивідуальність, Найважливішим для нас було підняти якість освіти, а не якимось чином її опустити. Тому ми залишили якісні показники – що має вміти дитина, але в цих програмах змінили дорогу до їх досягнення", - зауважила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
Змін у змісті зазнали 13 програм. Наприклад:
УКРАЇНСЬКА МОВА
З програми 2 класу до 3-го перенесено теми про ненаголошені голосні та спільнокореневі слова. З вимог в усіх молодших класах вилучили письмо на дошці. У 3-му класі додали у зміст новий жанр есе без конкретних вимог щодо цього жанру, а вже у 4 класі дитина будуватиме есе за допомогою вчителя в усній формі. Крім того, полегшили вивчення частин мови, а також побудову та розбору речення.
ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ
Передусім осучаснили коло читання, ввівши імена сучасних дитячих письменників. Також спростили вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня. Окрім читацької та творчої діяльності дитини на уроці, додана також ще комунікативна. Діти матимуть вести діалоги та дискусії за змістом прочитаного літературного твору. Учителі мають вчити дітей працювати з книжкою, орієнтуватися в ній, користуватися умовними позначками, формувати ціннісне ставлення до читання як джерела знань і як засобу естетичного задоволення.
В оновленій програмі змінені акценти у використанні виховного потенціалу літературних творів. Дітям пропонується оцінювати не персонажа, позитивний чи негативний він, а його вчинок. Це зорієнтує дитину на те, що будь-хто може творити добро, помилившись один раз, можна змінити себе і у кожного є своя позитивна риса.
МАТЕМАТИКА
Загалом відбулося зміщення акцентів зі знаннєвих результатів на діяльнісні. Так, у програмах 1-2-го класів знято вимоги щодо знання напам'ять таблиць додавання та віднімання в межах 10 та в межах 20, таблиць множення та ділення. Формулювання теорії будуть написані більш зрозумілою мовою.
При вивченні величин зроблено акцент на використання знань про вивчені величини при розв'язуванні практично - зорієнтованих задач, а не на механічне запам'ятовування правил, тверджень тощо.
Основна ідея нововведень – дати дитині розкритися, максимально розвинути її індивідуальність.
Сучасному учневі потрібно навчитися відсіювати купу зайвої інформації. Це означає, що найголовнішою навичкою стає критичне мислення, здатність до оцінювання, аналізу та встановлення достовірності інформації та її корисності.
Сучасний урок – це урок демократичний. Його проводять не для учнів, а разом з ними. Його характеризує не навчання словом, а навчання справою. Це, перш за все, урок, на якому створено реальні умови для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості.
Прикро, що більшість уроків усе ж таки страждає на такий недолік як культ пропагування «істинно знань», який всіляко гальмує рефлексію та усвідомлену навчальну діяльність.
Але ми маємо усвідомити: щоб освіта була якісною, її потрібно спрямовувати не тільки на засвоєння учнями знань, предметних умінь і навичок, а й на засвоєння ними способів, методів, прийомів для розвитку самостійності.
Якщо вчитель не створює умов для пізнання, а накопичення знань займає більшу частину в навчальному процесі, то зрозуміло, чому учні стомлюються, зневажливо ставляться до знань, а школа для них не стає місцем де вчать, як завоювати життєвий простір, а стає місцем проведення часу з однолітками.
Василь Сухомлинський зазначав: «Програми в усіх школах одні й ті ж, підручники однакові, але школи різні, тому що різні вчителі. Школа – це передусім учитель. Особистість учителя – наріжний камінь виховання».
Учитель у початковій школі є ключовою фігурою, яка власним прикладом, способами взаємодії з учнями, батьками, колегами формує позитивне ставлення дитини до себе, інших учнів, педагогів, школи, навчання.
Яким має бути сучасний учитель? Яка його роль у суспільстві сьогодні? Вчитель нового покоління – це:
- психологічно та емоційно компетентна людина (розуміє й приймає відмінності учнів та їх потреб, життєрадісний, вміє створити позитив у навчанні, толерантний, справедливий)
- лідер і менеджер (бере відповідальність за успіх свого учня, працює в команді з іншими вчителями, є порадником, другом та помічником для дітей, постійно вчиться та всебічно розвивається, навчає власним прикладом)
- звільнений від стереотипів та успішний (гнучкий, швидко реагує на зміни у зовнішньому середовищі, любить свою роботу, вміє зацікавити дітей, творчий, активний)
- комунікатор та фасилітатор (мовознавчо компетентний, використовує різні методи та прийоми викладу матеріалу, використовує ІКТ у навчальному процесі, співпрацює з батьками)
- формує знання та навички, потрібні в сучасному світі (розвиває в учнів навички критичного мислення і навички вирішення проблем, дає право вибору та вчить брати відповідальність за свій вибір).
Автономія вчителя має бути забезпечена вільним вибором форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Отже, вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем, враховуючи рівень підготовки класу, наявність навчально-методичного забезпечення.
Попри всі зміни, нам треба пам'ятати, що у центрі уваги завжди повинна знаходитись дитина.
І з яким результатом вона повинна перейти школу ІІ ступеня?
- психологічна, фізична, інтелектуальна, соціальна готовність до навчання в школі І ступеня
- сформовані складові ключових компетентностей (уміння вчитися, інформаційно-комунікаційні, загальнокультурні, здоров'язбережувальні, громадянські, соціальні) та предметних (знання, уміння, навички, здатність їх застосовувати у різних життєвих ситуаціях)
- вихованість особистості.
Ми завжди повинні пам'ятати, що навчання – це мистецтво, а не ремесло – у цьому сенс учительської справи. Постійно винаходити, удосконалюватися – ось єдиний можливий курс сучасного вчителя, заступника, методиста.
Кобевка А.П., завідувач ММЦ
e-max.it: your social media marketing partner
Attachments:
Download this file (4567965435456845.docx)4567965435456845.docx30 Kb