+ 1
0

Управління освіти Чернівецької ради
Дошкільний навчальний заклад №41
«Центр розвитку дитини»

«Розвиток креативних здібностей дітей 5 – 6 років»

Укладач:
Вандишева Наталія Вікторівна
соціальний педагог
Рецензент:
Макаревич Оксана Василівна
методист-психолог ЦППСР МУО

Чернівці, 2015

 

АНОТАЦІЯ


Навчально–методичний посібник «Розвиток креативних здібностей дітей 5–6 років» направлений на розвиток та формування уяви, мислення, творчості, уміння порівнювати, зіставляти, діяти в змінених умовах, шукати оригінальне розв'язання поставлених завдань.
Посібник актуалізує проблему підготовки дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. Спрямований на формування готовності дошкільників до успішного навчання в школі шляхом розвитку дрібної моторики рук, творчих здібностей, фантазії, акуратності та зосередженості. У ході його реалізації використовуються сучасні педагогічні технології, коментарі та завдання різних рівнів складності (з огляду на вік дитини).
Навчально–методичний посібник «Розвиток креативних здібностей дітей 5–6 років» призначений для вихователів, соціальних педагогів та практичних психологів дошкільних навчальних закладів.

ЗМІСТ
1. Анотація
2. Пояснювальна записка
3. Навчально-тематичний план з організації роботи з креативного розвитку
4. Розробки занять із креативного розвитку
5. Батьківська порадниця щодо формування креативного розвитку
6. Додатки
7. Список використаної літератури

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
У сучасному світі кожна людина намагається бути індивідуальною, чимось відмінною від інших. Бути креативним і творчо розвиненим - найкращий спосіб показати і презентувати себе у соціальному середовищі. Сьогодні цінують творчих, креативних людей. Здатність нестандартно мислити необхідна кожній сучасній людині, тому проблема креативності є актуальною як у теоретичному, так і в практичному аспекті.
Нині «здібність» є одним із найзагальніших понять психології. Так, С. Рубінштейн розумів під здібностями складне системне утворення з низкою даних, без яких людина була б не здатна до конкретної діяльності і властивостей, які виробляються лише під час організованої діяльності.
Б. Теплов запропонував три емпіричні ознаки здібностей, які є основою визначень, найчастіше використовуваних спеціалістами:
1) здібності – це індивідуально-психологічні особливості, які відрізняють одну людину від іншої;
2) здібності – це лише ті особливості, які мають відношення до успішності виконуваної діяльності;
3) здібності не зводяться до знань, умінь і навичок, хоча обумовлюють легкість та швидкість набуття цих знань і навичок.
Інше трактування поняття здібностей запропонував В. Шадриков. Він визначає здібності як властивості функціональних систем, що реалізують окремі психічні функції з індивідуальною мірою вираженості і які виявляються в успішності і якісній своєрідності засвоєння окремих психічних функцій. В. Шадриков зводить здібності до здібностей розумових, сприймання, пам'яті тощо. Відповідно до цього, здібності є загальними, вони не пов'язані з конкретними видами діяльності.
Нині більшість дослідників пов'язують загальні здібності з інтелектом людини. Так, за Д. Векслером, інтелект трактується як загальна здібність особистості, що виявляється у цілеспрямованій діяльності, правильному розмірковуванні й розумінні, пристосуванні до умов середовища.
Розширене тлумачення загальних здібностей дає Н. Лейтес, який вважає, що вони виявляються насамперед в особливостях активності й саморегуляції психічної діяльності.
Що ж таке «креативність»? У психологічно педагогічній літературі поняття креативності найчастіше пов'язують із поняття творчості і розглядають як особистісну характеристику.
Креативність розкривають переважно як загальну творчу здібність, процес перетворення знань і пов'язують її з розвитком уяви, фантазії, породженням гіпотез(Л.С.Виготський, В.В.Давидов, А.Г. Шмельов) [2].
Отже, креативність – загальна особливість особистості, яка впливає на творчу продуктивність незалежно від сфери прояву особистої активності.
Креативність – характеристика особистості, яка свідчить про здібності особистості до творчості. Але важливо розділяти поняття «креативність» і «творчість».
«Творчість – це особливий вид активності регламентованого, перетворювального характеру», тоді як «креативність – загальна здібність дитини, її здатність до творчості. Одна з базових рис особистості, комплекс інтелектуальних та особистісних якостей, що сприяє становленню і прояву творчості» [17,с.74].
Креативність, або творча здібність – це здатність створювати щось, що не існувало раніше, «здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення свого досвіду» [9].
Як відомо, креативність стала об'єктом детального дослідження ще із середини 60-х років минулого століття, коли американський психолог Дж. Гілфорд виділив чотири основні параметри креативності:
1) оригінальність – здатність продукувати незвичайні відповіді;
2) семантична гнучкість – здатність запропонувати нове використання об'єкта;
3) образна гнучкість – здатність бачити в об'єкті нові ознаки;
4) спонтанна гнучкість – здатність продукувати різноманітні ідеї в нерегламентованих ситуаціях.
Е. Торренс виділив такі основні параметри креативності:
- легкість мислення, яка оцінюється швидкістю виконання тестових завдань (відповідно, тестові норми утворюються аналогічно нормам тестів швидкісного інтелекту);
- гнучкість мислення, що оцінюється як кількість переключень з одного класу об'єктів на інший під час відповідей;
- оригінальність, яка оцінюється як мінімальна частота даної відповіді щодо однорідної групи.
Дослідження Е. Торренса і Дж. Гілфорда виявили залежність між рівнями інтелекту і креативності. Було встановлено, що чим вищий інтелект, тим більша імовірність того, що в особи будуть високі показники креативності. За високого інтелекту можуть бути низькі показники творчих можливостей, проте за низького ніколи не виявляється висока дивергентна продуктивність (теорія інтелектуального порога Е. Торренса).
Центральною ланкою творчості є уява, що означає процес породження оригінальних образів з «матеріалу» попередніх вражень. Такі психофізіологічні стани особистості, як фантазія, натхнення, інтуїція, уява, інсайт мають велике значення для розвитку творчих здібностей.
Фантазія (грецьк. fantasia – уява) – відображення об'єктивної реальності в людській свідомості або уявлення про реальні та нереальні явища, засновані на уяві.
Уява – це створення у нашій свідомості нових образів, предметів та явищ шляхом сполучення і переробки уявлень, які вже є в пам'яті людини. Будь-які нові уявлення – це активність клітин нервової системи. Активність потребує енергії. Тому натхнення виникає з активізації душевних сил.
Натхнення та інсайт приходять лише у тому випадку, коли працюють, усвідомивши мету і внутрішню домінантну потребу у розв'язанні проблеми.
Інсайт можливий за умови згорнутої логічної операції в активній грі асоціацій. Натхнення являє собою відображення неясно відчутих образів, які потребують виявлення.
Інтуїція – здатність до внутрішнього осяяння, завдяки якому людина може пізнати істину без участі логічної діяльності свідомості.
Творчість – це завжди вихід за межі заданого. Тому уява вкрай необхідна для творчої діяльності. Творча уява – це здатність яскраво уявити відсутнє. З точки зору фізіології будь-яка творча діяльність є процесом створення нових функціональних відношень у структурі мозку.
«Уява важливіша за знання, тому що знання обмежене. Уява ж охоплює все на світі, стимулює прогрес і є джерелом його еволюції» [4].
Тому вже в дитячому віці особливо важливо розвивати інтуїцію, стимулювати появу інших неусвідомлених компонентів розумової діяльності, а також потребу у розкритті і розширенні своїх творчих можливостей.
Виділяють загальну, потенційну та актуальну креативність.
Під загальною креативністю розуміють здібність людини до творчості взагалі. Вроджений потенціал, який має дитина з народження, характеризує її можливу креативність, а здібності дитини до творчості в певній сфері діяльності(музичній, спортивній, художній, комунікативній тощо) розкривають актуальну креативність.
Основними критеріями креативності науковці вважають:
оригінальність – здібність створювати віддалені асоціації та давати незвичні, нестандартні відповіді;
гнучкість – здібність генерувати різноманітні ідеї, змінювати свою думку в різних ситуаціях;
стрімкість – здібність генерувати велику кількість ідей за незначний проміжок часу;
допитливість – зацікавленість у пізнаванні нового, здатність дивуватись;
сміливість – здатність приймати рішення у складних ситуаціях, не лякаючись можливих негативних наслідків [6].
Навчально–методичний посібник «Розвиток креативних здібностей дітей 5 – 6 років» повинен допомогти дітям розвивати та формувати уяву, мислення, точність, уміння порівнювати, зіставляти, діяти в змінених умовах, шукати оригінальне розв'язання поставлених завдань.
Мета навчально–методичного посібника: сприяння розвитку креативності дітей старшого дошкільного віку; розвиток творчої уяви, формування навичок різностороннього розв'язання складних ситуацій.
Завдання навчально–методичного посібника:
 розвивати чутливість до життєвих ситуацій та вміння їх розв'язувати власними силами;
 формувати відкритість новим(и) ідеям(и), інтерес до невідомого;
 формувати швидкість аналогій, протиставлень, асоціацій;
 розвивати сміливість і незалежність суджень;
 розвивати уяву, метафоричність (створення фантастичних ідей);
 розвивати уміння підійти (підходити)до життєвих ситуацій з різних точок зору;
 формувати навички й уміння вносити нове, видавати оригінальні ідеї, розв'язувати нові завдання, досягати незвичних результатів;
 розвивати уміння помічати зв'язки між ознаками, формально не пов'язані між собою.
 руйнувати чи змінювати стереотипи, відмовлятися від шаблонів.
Головні принципи:
 обов'язкове здійснення індивідуального підходу;
 ігрова форма занять для стимулювання дієвого інтересу до них;
 доброзичливі, приязні взаємини з дітьми, відмова від осуду за неуспіх;
 позитивна оцінка будь-якого досягнення для радісного переживання дитини.
Методичні прийоми:
 вправи для розвитку уяви, уваги, мовлення, пам'яті, мислення, сприймання, дрібної моторики;
 рухливі ігри;
 бесіди;
 пальчикові ігри та етюди з використанням віршів;
 релаксаційні вправи.
Організація занять:
 кількість дітей у групі 10–12 осіб;
 тривалість заняття – 25-30 хвилин;
 кількість занять – 36;
 частота занять – один раз на тиждень (вересень – травень).
Структура занять:
 Привітання.
 Основна частина.
Методичні прийоми:
 бесіди – ігри;
 рухливі ігри;
 пальчикові ігри та етюди з використанням віршів;
 психогімнастика;
 релаксаційні вправи;
 рефлексія заняття (Чим ми сьогодні займалися на заняття? Що сподобалося більше всього?).
 Прощання.
Педагогічні технології:
 ТРВЗ;
 ейдетика;
 мнемотехніка.

Розробки занять із креативного розвитку

Тема: Від пізнання до творчості
Мета: навчальна: формувати вміння аналізувати об'єкт, знаходити спільні ознаки за методом порівняльного аналізу, пряму аналогію за кольором, формою, структурою й властивостями; закріпити знання дітей про зиму, зимові свята, геометричні фігури;
розвивальна: розвивати пізнавальні та творчі здібності дитини, уяву та фантазію, логічне та креативне мислення, здатність аналізувати; учити робити умовиводи, узагальнення, обґрунтовувати власну думку;
виховна: виховувати допитливість, доброзичливість та бажання допомогти.
Обладнання: лист від Попелюшки, сніжка, набір із десяти картинок з різними фігурками, набір сніжинок із половинок на кожну дитину, доріжки із геометричних фігур, зашифровані символами, мікрофон, магнітофон.
1. Привітання
Діти хаотично рухаються по кімнаті під музику й вітаються одна з одним таким чином:
• Соц. педагог раз плеснув у долоні - вітаються за руки;
• 2 рази – плечима;
• 3 рази - спинами.
2. Вправа «Мозковий штурм»
« Зима – це пора року, коли...»
(Діти по черзі закінчують речення)
Соц. педагог: А ви знаєте я сьогодні отримала листа від Попелюшки (читає лист, де Попелюшка просить про допомогу у діток, адже вона дуже хоче потрапити на новорічний карнавал, а зла мачуха надавала стільки завдань, що їй самій не справитись)
Соц. педагог: Діти, ви хочете допомогти Попелюшці? (Діти відповідають) В цьому листі є завдання, які ви маєте виконати:
Завдання «Пари слів»
• Що спільного між сніжкою і м'ячем
• Чим схожі сніжка з ватою?
• Що спільного між сніжкою і морозивом?
• Чим схожа сніжка з пластиліном?
Висновок: Сніжка - кругла, як м'яч; біла, як вата; холодна, як морозиво; її можна ліпити, як пластилін.
3. Вправа «Гра протиріч»
Соц. педагог: Малята, а як ви гадаєте, коли багато снігу – це добре чи погано?
Висновок: Добре, бо можна гратися в сніжки, кататися на санчатах, ліпити снігову бабу, фортецю; Погано, бо сніг холодний – можна застудитися; Важко рухатися транспорту і пішоходам.
4. Рухлива гра «Завірюха»
Соц. педагог: Зла мачуха зрозуміла, що ми дуже кмітливі, а тепер давайте покажемо, що ми ще й спритні.
Діти уявляють себе сніжинками і під музику рухаються по кімнаті, коли музика зупиниться вони мають якнайшвидше присісти і завмерти, хто останній присідає – вибуває з гри.
5. Вправа «Сніжинки»
Психолог: Ще одне завдання злої мачухи - нам потрібно знайти половинки від кожної сніжинки.
6. Вправа «Зашифрована доріжка»
Соц. педагог: Ну, що ж, ми виконали всі завдання злої мачухи, лишилося лише прокласти чарівну доріжку з геометричних фігур, щоб наша Попелюшка змогла знайти замок, де буде проходити карнавал. (Діти за зразком, який зашифрований символами, викладають доріжку за формою і кольором з геометричних фігур).
7. Рефлексія. Гра «Інтерв'ю»
Соц. педагог: Бере в дітей інтерв'ю:
Хто у нас попросив допомоги?
Що було найважче для вас виконувати?
Що запам'яталося найбільше?
8. Прощання
Діти беруться за руки і дружно промовляють: «Усім, усім – до побачення!».

Тема: «Розумію інших - розумію себе»
Мета: розвиток мислення, уяви, творчих здібностей дитини, вчити дитину розслаблятися та бути самостійною, вчити дітей бачити в об'єктах характерні ознаки, долати звичні уявлення про зовнішній світ.
1. Привітання „Усмішка по колу".
Діти передають іграшку по колу, говорять щось приємне і посміхаються один одному.
2. Вправа „Навпаки"
Соц. педагог: Я вам буду називати слова, а ви до них будете підбирати протилежне значення. А тепер знайдіть такі об'єкти, які володіють водночас обома характеристиками.
НАПРИКЛАД: кислий – солодкий ( яблуко); добрий – злий (собака, людина); чорний – білий ( шахова дошка, зебра, кіт, пішохідний перехід...); підніматись – опускатись (ліфт, вертоліт, сходи, драбина...)
3. Гра "Добре - Погано"
Варіант 1. Для гри вибирається об'єкт байдужий дитині, тобто не викликає у нього стійких асоціацій, не пов'язаний для нього з конкретними людьми і не породжує емоцій. Дитині пропонується проаналізувати даний об'єкт (предмет) і назвати його якості з точки зору дитини позитивні і негативні. Необхідно назвати хоча б по одному разу, що в пропонованому об'єкті погано, а що добре, що подобається і не подобається, що зручно і не зручно. Наприклад: олівець.
- Подобається, що червоний. Не подобається, що тонкий.
- Добре, що він довгий; погано, що він гостро заточений - можна вколотися.
- Зручно тримати в руці, але незручно носити в кишені - ламається.
Розгляду може бути піддано і конкретне властивість предмета. Наприклад, добре, що олівець довгий - може служити указкою, але погано, що не входить в пенал.
Варіант 2. Для гри пропонується об'єкт, що має для дитини конкретну соціальну значимість чи викликає у нього стійкі позитивні або негативні емоції, що призводить до однозначної суб'єктивної оцінки (цукерки - добре, ліки - погано). Обговорення йде також як і у варіанті 1.
Варіант 3. Після того, як діти навчаться виявляти суперечливі властивості простих об'єктів і явищ, можна переходити до розгляду "позитивних" і "негативних" якостей в залежності від конкретних умов, у яких ставляться ці об'єкти і явища. Наприклад: гучна музика.
- Добре, якщо вранці. Швидко прокидаєшся і бадьорим себе почуваєш. Але погано, якщо вночі - заважає заснути.
Не слід боятися порушувати в цій грі такі категорії, які до цього сприймалися дітьми виключно однозначно ("бійка", "дружба", "мама"). Розуміння дітьми суперечливості властивостей, укладених в будь-яких об'єктах чи явищах, вміння виділити і пояснити умови, за яких виявляються ті чи інші властивості, лише сприяє вихованню почуття справедливості, вмінню в критичній ситуації знайти правильне рішення проблеми, здатності логічно оцінити свої дії і вибрати з безлічі різних властивостей об'єкта ті, які відповідають обраної мети і реальним умовам.
Варіант 4. Коли виявлення суперечливих властивостей перестане викликати у дітей труднощі, слід перейти до динамічного варіанту гри, при якому для кожного виявленого властивості називається протилежне властивість, при цьому об'єкт гри постійно змінюється, виходить своєрідна "ланцюжок". Наприклад:
- Є шоколад добре - смачно, але може захворіти живіт;
- Живіт болить - це добре, можна в дитячий сад не ходити;
- Сидіти вдома - погано, нудно;
- Можна запросити гостей - і т.д.
Одним з можливих варіантів гри "Добре - погано" стала може бути її модифікація, що відображає діалектичний закон переходу кількісних до якісні. Наприклад, цукерки: якщо з'їсти одну цукерку - смачно і приємний, а якщо багато - заболять зуби, доведеться їх лікувати.
Бажано, щоб гра "Добре - погано" стала частиною повсякденного життя дитини. Для її проведення не обов'язково спеціально відводити час. У неї можна дограти на прогулянці, під час обіду, перед сном.
Наступним етапом формування диалектичности мислення буде вироблення у дітей уміння чітко формулювати протиріччя. Спочатку хай дитина підбирає до заданими словами зворотні за змістом. Наприклад, тонкий - (?) Товстий, ледачий - (?) Працьовитий, гострий - (?) Тупий. Потім можна взяти будь-яку пару слів, наприклад, гострий - тупий, і попросити дітей знайти такий об'єкт, у якому ці властивості присутні одночасно. У випадку "гострий - тупий" - це ніж, голка, всі ріжучі, що пиляє інструменти. На останньому етапі розвитку диалектичности мислення діти вчаться вирішувати протиріччя, використовуючи ТРІЗовскіе способи вирішення протиріч (всього їх більше сорока).
4. Вправа «Сюрреалістична гра»(малюнок у кілька рук)
Перший учасник гри робить перший начерк, зображує якийсь елемент своєї ідеї. Другий гравець обов'язково відштовхуючись від першого начерку робить елемент свого зображення і т.д. до закінченого малюнка.
5. Вправа „Винахідник"
Обирається предмет. Діти називають якомога більше варіантів використання даного предмета.
НАПРИКЛАД: олівець – ним можна не тільки малювати, але і розмішувати фарбу, використовувати, як указку, він може виконувати роль тимчасової закладини, чи навіть розпушувати грунт у вазонах.
6. Вправа «Домалюй картинку»
Дітям пропонується домалювати за пунктиром картинку і описати, що вони там бачать.
7. Прощання
Діти стають в коло, беруться за руки і за ведучим повторюють:
«Кожне слово, кожний погляд має значення,
Попрощаємось ми з вами - до побачення!».

Тема: «Країна Пізнайко»
1. Привітання.
Зеленіє навіть пень,
Коли почує ДОБРИЙ ДЕНЬ.
2. Вправа «Чарівний капелюх»
Зараз ми з вами пограємось в гру «Чарівний капелюх» ми повинні по черзі вдягнути його та продовжити речення: «Якби я був чарівником...»
Перша скажу я: «Якби я була чарівником то я б всіх хворих забезпечила ліками».
3. Вправа «Повітряна куля». Звучить музика.
• Дітки, а чи хотіли б ви відправитися в подорож?
• На чому ми можемо подорожувати? (На літаку, пароплаві, потязі, автобусі, велосипеді, мотоциклі).
• А на повітряній кулі можемо подорожувати?
• А щоб зайняти місце в повітряній кулі, треба знайти предмети схожі а неї (м'яч, груша, яблуко, глобус,годинник, маракас, колобок).
• Що це? За чим саме схожий цей предмет на нашу кулю?
• Чому цей предмет не схожий? У чому полягає відмінність?
4. Вправа «Країна Пізнайко».
Тепер влаштуйтесь зручніше та уявіть, що ми полетіли. Подивіться як гарно навкруги.
• Що ви бачите?
• Хмаринки! Як ви гадаєте на що вони схожі?
(жовта хмарка – ваза, мотрійка, окуляри, пісочний годинник, 8, арома лампа, картопля, глечик;
• зелена хмарка – трикутник, пірамідка, ялинка, сіно,гора, снігова гірка, морозиво,мурашник;
• синя хмарка – бегемот, слоненя, вівця, ведмедик;
• голуба хмаринка – машина, квітка, кущ, гарбуз, перука клоуна, мозок;
• червона хмаринка – кошик, кекс, букет, морозиво, паска.
Зараз ми опускаємося до країни Пізнайко.
• Що це? Цифра.
• Яка?
• Діти,а що вона робить в країні Пізнайко?
• Напевно вона заблукала або забула де проживає.
• Допоможемо їй?
• Де живуть цифри? (У калькуляторі, телефоні, календарі, годиннику, клавіатурі, грошах, книжках, зошитах, даті народженні, лінійці, рулетці, гантелях, вагах).
•А у мене цифри живуть в голові, я пам'ятаю дати народження своїх близьких та друзів, свят - наприклад: 7січня- Різдво, 8 Березня - жіночий день, 12 квітня – Пасха (Великдень).
• Ось ми і нагадали нашій одиниці де вона може жити, тепер вона сто відсотків знайде свою домівку.
5. Вправа «Загадкова квітка»
• Продовжуємо далі подорожувати по нашій країні.
• Але подивіться в країні Пізнайко зовсім немає квітів.
• Як ви думаєте чому? ( холодно, нема сонечка, завжди темно, немає землі, все в піску, нема взагалі води).
• Коли квіти розквітають? (коли тепло, сонечко, весна, дощик іде).
• Скажіть мені, а що уміє робити квітка? (рости, пити водичку, розквітати, в'янути, пахнути, давати нектар, прикрашати, піднімати настрій, закриватися, колотися, сохнути, гойдатися від вітру).
6. Релаксація «Я – квітка». (Звучить музика)
А тепер встаньте, будь ласка, та давайте відпочинемо та перевтілимося в квітку. Присядьте, опустіть голову та руки вниз. Уявіть, що ви маленьке насіння з якого виростає велика гарна квітка. Уявили? Чудово! Зараз теплий – теплий промінець сонця досяг землі та зігрів тебе. З'явився паросток. Із нього почала рости прекрасна квітка. Стали рости і ви. Починай повільно – повільно вставати. Рости – рости... і ось вже ти який великий. Тепер розведіть руки в сторони. Кожна твоя пелюстка гріється на сонечку. Посміхнись, підніму голівку, уяви що ти дивишся на сонечко, повільно повертай голівку вправо – вліво і знову вправо – вліво. Тобі спокійно та приємно. Зараз з'єднай свої долоні, тепер це є бутон. На нього подув вітерець, подуй на свої долоні. Вітер стає все сильнішим, а бутон не розкривається. Ось виглянуло сонечко, вітер стих. Зігрій диханням свої долоні. Бутон починає розкриватися. Починай повільно розводити свої пальчики. Бутон розкрився. Посміхнись йому.
7. Дослід «Квітка»
Діти тепер подивіться, у мене також є квітка, і так само вона ще повністю не розпустилася.
Я опущу її в тарілочку з водою, і ми будемо за нею спостерігати.
8. Робота за столами « Збери квітку». (Звучить музика)
• Поки ми будемо спостерігати за квіткою, паралельно кожен з вас складе свою квітку. Для цього нам потрібно сісти за столи.
• Викладіть з різних геометричних фігур квітку своєї мрії.
• Наталка, з яких геометричних фігур ти склала квітку?Максимчику, а ти?
• Які різноманітні та різнокольорові вийшли ваші квіти.
А тепер давайте підійдемо та подивимось, як змінилася моя квітка. Розквітла моя квітка?
• Як ви гадаєте чому? (набрала води, від тепла моїх рук, від гарного настрою, я фокусниця, жива вода).
9. Прощання
На цьому наша подорож підійшла до кінця.
• Подумайте чому нам час повертатися?(гуляти, заняття наступне, відпочити, гратися пора).
На пам'ять я вам всім дарую кульки.

Тема: «Дитина в соціумі»
Мета: Збагачувати уявлення дитини про оточуючий світ, підтримувати намагання дитини адекватно оцінювати свої вчинки та особисті якості; розвивати уміння об'єктивно оцінювати власні чесноти та вчинки.
Виховувати моральність, доброзичливе ставлення до інших людей; розуміння загальнолюдських цінностей; вчити відстоювати свою думку; виховувати у дітей прагнення бути добрим,чуйним,виявляти великодушність та приязнь.
Вчити дітей дотримуватись певних норм,правил поведінки;виховувати почуття гордості,поваги та любові до своєї сім'ї; дати поняття про те, що світ населяють різні народи, які мають особливості зовнішнього вигляду(колір шкіри, очей,волосся).
Діти, ми сьогодні в своїй оселі приймаємо любих гостей. Давайте привітаємо дорогих гостей за старим українським звичаєм – хлібом і сіллю на рушникові. ( Вірш Максима і Поліни).
1. Привітання «Чарівне пір'ячко»
Кожна дитина вітається та розповідає про свій добрий вчинок,а потім передає пір'ячко далі.
Продовжить речення: «Мій добрий вчинок це...».(Привітатись, захистити, допомогти,помиритися,подарувати, поділитися,обігріти, посміхнутися).
Наше пір'ячко допомогло вам так цікаво розповісти про ваші добрі вчинки. А якому кольору відповідають добрі вчинки?(Червоний, жовтий, рожевий,помаранчевий).
В який колір можна зафарбувати погані вчинки?(Чорний,темно-синій,коричневий,сірий).
2. Вправа «Три скриньки»
• Діти,подивіться, у мене є 3 скриньки. Як, ви думаєте, що у цих скриньках? (Варіанти відповідей дітей).
• У великій скриньці – іграшка,у середній – книжка, у маленькій – паперові сердечка (пропоную дітям обрати скриньку і пояснити свій вибір).
• Отже,кілька дітей обрали скриньку, де іграшка. А чи зможемо ми всі одночасно нею погратися? Чому?(Одночасно не зможемо. Одні будуть гратися, інші чекати).
• Кілька дітей обрали другу скриньку. У ній – книга. Чи зможемо ми одночасно всі розглядати книгу,читати її? (Так зможемо).
• Книга дарує нам гру.
3. Гра « Моє – спільне»
Спробуйте назвати, що у дитячому садку моє, а що спільне.
Моє: одяг, рушник,гребінець, ім'я, взуття.
Спільне: іграшки, меблі,посуд, книжки.
Тепер, поглянемо, хто обрав 3 скриньку. Хоча вона і найменша, але в ній - велика, щира любов.
Чому ви обрали скриньку з сердечками? Як назвати тих людей, які готові поділитися будь – чим? (Щедрі,щирі,нежадібні).
4. Релаксація «Врятуй пташечку»
Уяви, що у тебе в руках маленька беззахисна пташка. Витягни руки вперед,долонями догори. А тепер зігрій пташеня своїм рівним , спокійним подихом, повільно по одному пальчику, склади долоні, заховай у них пташку,приклади руки до грудей, віддай пташці доброту свого серця. Розкрий долоні,й ти побачиш, що пташка радісно злетіла, посміхнись і не сумуй, вона ще прилетить до тебе.
5. Вправа – гра «Сліпий чи поводир»
Мета: виховувати почуття довіри.
Діти об'єднуються у пари, одна дитина – «поводир», друга – «сліпий». Кожен «поводир» повинен провести «сліпого» (в якого заплющені очі) через різні перешкоди, що створені заздалегідь (іграшки на підлозі). «Поводир» має провести його таким чином, щоб той не спіткнувся, не впав.
6. Вправа «Доріжка золотих слів»
Діти кожного з вас тато й мама займають особливе місце у вашому житті. Вони виховують вас,навчають,привчають до праці, хвилюються за невдачі і щиро радіють вашим успіхам. Зараз ми перевіримо як сильно ви любите своїх батьків.
Діти ви маєте зробити крок вперед, покласти листочок на килим і назвати своїх батьків лагідними словами.
Ви дійсно любите своїх батьків, цінуйте, поважайте їх й цей килим ніколи не засохне,а буде завжди золотим.
7. Вправа «Ми за мир»
Сьогодні до нас українців завітала дівчинка – лялька з Африки Зері. У неї темна шкіра, темне волосся, одягнута у яскраву спідничку і кофтину без рукавів, тому що в Африці дуже жарко. В Африці, де живе Зері, живуть слони, мавпи,леви,носороги, і ростуть банани,кокоси та ананаси.
• Подумайте, щоб могли ви розказати Зері про себе, про свою країну?
• В якій державі ми живемо?(Україна).
• Хто ми є?(Українці).
• Який у нас прапор?(Жовто-блакитний).
• Що символізує жовтий?(Золота пшениця)
• Що символізує блакитний колір?(Чисте голубе небо).
• Діти, якби б до нас завітали малята з інших далеких країн, як би ви їх зустріли?( Приязно, привітно, гостинно).
• Що б ви запропонували гостям із далекого краю.(Разом погратись іграшками,м'ячами, потанцювати,намалювати малюнки).
• А на завершення я пропоную вам зробити колективну аплікацію «Квітку миру», в якої пелюстки схожі на дитячі долоньки різного кольору. Кожен по черзі бере паперову долоню і приклеює до серединки.
• Ось яка чудова «Квітка миру», вона об'єднує дітей усієї планети.

Батьківська порадниця
щодо формування
креативного
розвитку

Роль сім'ї в розвитку креативності
(консультація)
Креативність – творчі здібності індивіда, які характеризуються готовністю до прийняття і створенню нових ідей, які відходять від традиційних схем мислення, а також здатність вирішувати проблеми, які виникають.
Креативність – це здатність добиватись цілі, знаходити вихід в нібито безвихідній ситуації використовуючи предмети, обставини, - незвичайними засобами. В більш широкому сенсі – нестандартне рішення проблеми.
Велику роль в розвитку креативності має досвід, який отримується дитиною від батьків. Діти – це відображення морального життя в сім'ї. Реалізація творчих імпульсів дитини залежить від впливу батьків та дорослих вдома, в дитячому садку, школі. Безумовно, результати розвитку таких здібностей будуть кращими, якщо сім'я, дитячий садок і школа будуть працювати разом. Завдяки спілкуванню з дорослими у дитини обов'язково повинно сформуватися «здорове самовідчуття людини», якій є що внести в цей світ та людині, яку світ зустрічає з радістю. Іншими словами, створюємо ситуації успіху.
Американські психологи порівнювали умови, які вели до розвитку високої креативності та високого інтелекту у дітей. В ході дослідження було виявлено, що рівень матеріального статусу сім'ї не має значення. Більший вплив має професія батьків, їх соціальний статус, позиції по відношенню до дітей (треба довести до батьків – що потрібно перш за все приділяти увагу дітям). Діти – це відображення морального життя батьків. Батьки креативних дітей знаходять в своїх дітях менше недоліків, ніж батьки інтелектуалів.
Батьки креативних дітей головну увагу віддавали внутрішнім якостям дитини. Доведено, що мама має великий вплив на розвиток творчості у хлопчиків, а тато – на розвиток творчих здібностей у дівчаток.
Незважаючи на недостатність часу, пропонуйте своїм батькам декілька порад стосовно розвитку творчості і креативу у дітей:
• відповідайте на запитання дітей чесно;
• серйозні питання дитини сприймайте серйозно;
• виділіть спеціальне місце вдома, де дитина зможе демонструвати свої роботи;
• не лайте дитину за безлад в кімнаті, на столі, якщо це пов'язано з творчою діяльністю, якщо робота ще не закінчена;
• виділіть кімнату або частину для його занять;
• покажіть любов до дитини такої, яка вона є, а не за її досягнення, результати;
• довіряйте дитині виконання посильної роботи;
• беріть дитину в поїздки по цікавим місцям;
• допомагайте дитині поліпшити результат його роботи;
• допоможіть дитині спілкуватися з дітьми різних соціальних та культурних рівнів;
• ніколи не кажіть дитині, що вона гірша за всіх;
• не принижуйте дитину;
• допоможіть знайти книги та матеріали для улюблених занять;
• привчіть її мислити самостійно;
• долучайте дитину до придумування різний історій та фантазування;
• кожен день знаходьте для дитини час побути наодинці;
• дозволяйте приймати участь і плануванні сімейних подорожей;
• більше грати;
• більше підтримуйте та хваліть дитину;
• привчайте спілкуватися з дорослими будь – якого віку;
• дайте можливість дитині більшу частину роботи виконувати самостійно;
• доручайте дитині знаходити проблеми, а потім вирішувати їх.
Якщо проаналізувати особливості батьківського впливу на формування креативності у дітей, можна зробити висновок і дати рекомендації, які будуть стимулювати дитячу творчість:
• батькам і дорослим необхідно прислухатись до питань дитини, чим дитина хотіла б займатись;
• немає нічого гіршого батьківської фрази: «Ти задаєш багато питань!»;
• розвивайте у дитини різноманітні інтереси (Наприклад, японці активно долучають дітей до занять музикою, ритмікою, сценічним мистецтвом, спортом.
Створити впевнену в собі, успішну, самостійну, оптимістичну та креативну дитину - це задача і педагога в тісному контакті з батьками, тому тандем батьки + педагог + діти повинен бути міцним та надійним.

Розвиток креативних здібностей педагогів
(тренінг для батьків)
Мета тренінгу: визначення рис творчої особистості та умов, що заважають виявленню творчості; розвиток креативних і комунікативних здібностей учасників заняття; сприяння розвитку творчої уяви, допитливості, сміливості та гнучкості мислення.
1. Прийняття правил роботи тренінгу: група озвучує та приймає правила роботи на тренінговому занятті.
Правила закріплюються на демонстраційному стенді, який добре видно кожному з учасників:
• діяти за принципом «тут і тепер»;
• дотримуватися принципу добровільної активності;
• позитивно ставитися до себе та до інших;
• бути відкритим і відвертим під час спіл­кування;
• говорити лише від свого імені;
• дотримуватися принципу толерантності в роботі;
• діяти за правилом: Я + Ти = Ми;
• цінувати свій час і кожного;
• дотримуватися принципу конфіденційності.
2. Вправа «Я - через десять років».
Мета: допомогти познайомитися всім батькам (учасникам )між собою; створити умови для ефективної співпраці.
Всі присутні по колу називають своє ім'я і презентують свою діяльність, організацію, захоплення... через 10 років.
3. Інформаційне повідомлення.
Термін «креативність» у педагогіці та психології набув поширення у 60-ті роки XX століття. За сучасних умов він активно використовується в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів (В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, М. Козленко, О. Лук, А. Маслоу, О. Матюшкін, В. Пєтухов, Е. Торенс, К. Тошина, М. Лещенко, В. Франкл, Е. Фром та ін.) .
Проте згадане поняття не можна визнати чітко та однозначно визначеним, не запропоновано єдиного підходу або концепції креативності. Тільки в зарубіжній психології існує близько сотні визначень згаданого поняття, що відбивають уявлення дослідників, представлених в межах численних концепцій креативності.
З огляду на вищевикладене, наше завдання полягає у виробленні якомога адекватної технології формування креативної компетенції вихователів та активізацію їхнього творчого потенціалу до здійснення навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасного соціуму, тобто формуванню гармонійно розвиненої особистості. До поняття формування гармонійно розвиненої особистості ми відносимо і здатність педагога до формування креативності підростаючого покоління.
Креативність (від лат. creatio – створення) – творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості в якості незалежного фактору. На думку П. Торренса, креативність включає в себе підвищену чутливість до визначення цих проблем, до дефіциту або протиріч знань, дій з визначення цих проблем, до пошуку їх рішень на основі висунення гіпотез, до перевірки і зміни гіпотез, до формулювання результату вирішення. Для визначення креативності використовуються різноманітні тести дивергентного мислення, особистісні опитувальники, аналіз результативності діяльності. З метою поліпшення розвитку творчого мислення можуть використовуватись навчальні ситуації, котрі характеризуються незавершеністю або відкритістю для інтеграції нових елементів, при цьому учнів заохочують до формулювання великої кількості питань. Отже, креативність – це творчі здібності індивіда, здатність породжувати незвичні ідеї, відхилятись від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації.
У свою чергу принцип креативності у роботі педагога та в навчально-виховному процесі полягає у максимальній орієнтації на творче начало у навчальній діяльності, засвоєнні власного досвіду творчої діяльності. Тут мова йде не просто про просте «видумування» завдань по аналогії, а передусім мається на увазі формування в учнів здатності самостійно знаходити рішення завдань, які не зустрічались раніше, самостійне «відкриття» нами нових способів дій.
Поняття творчої особистості можна трактувати двома шляхами. Відповідно першому, креативність або творча здібність у тому чи іншому змісті властива кожній людині. вона також невід'ємна від людини як здатність мислити, розмовляти, відчувати. Більше того, реалізація творчого потенціалу, незалежно від його масштабів, роблять людину психічно повноцінною. Позбавити людину такої можливості – означає викликати в неї невротичний стан.
Погляд на креативність як універсальну рису особистості людини, зокрема, майбутнього педагога, завданням якого є активізація творчого потенціалу вихованців, передбачає визначення розуміння творчості. Творчість розуміється нами як процес створення чогось нового, при чому процес не запрограмований, непередбачуваний і раптовий. При цьому до уваги не береться цінність результату творчого акту і його новизна для великої групи людей, для суспільства або для людства. Головне, щоб результат був новим і значущим для «творця». Самостійне, оригінальне вирішення дитиною задачі, котра вже має відповідь, буде творчим актом, а його самого вже варто оцінювати як творчу особистість.
Згідно другого трактування, не кожну особистість варто вважати творчою особистістю або творцем. Подібна позиція пов'язана з іншим розумінням природи творчості. Тут крім незапрограмованого процесу створення нового, береться до уваги цінність нового результату. Він повинен бути загальнозначущим, хоча його масштаб може бути різним. Важливою рисою творця є сильна і стійка потреба у творчості. Творча особистість не може жити без творчості, вона бачить у ній головну мету і основний зміст свого життя.
Багатьом людям, навіть творчо обдарованим, не вистачає творчої компетентності. Можна виділити три аспекти такої компетентності.
По-перше, на скільки людина готова до творчості в умовах багатовимірності та альтернативності сучасної культури.
По-друге, наскільки вона володіє специфічними «мовами» різних видів творчої діяльності, набором кодів, котрі дозволяють їй дешифрувати інформацію з різних галузей і перекласти «мовою» своєї творчості.
Третій аспект творчої компетентності являє собою ступінь оволодіння особистісною системою «технічних» навичок та умінь, від якої залежить здатність здійснити задумані та «придумані» ідеї.
Саме креативна здатність ґрунтується на творчій фантазії, яка є синтезом уяви та емпатії (перевтілення).
Завданням педагога і є активізація цієї творчої фантазії, яка в свою чергу активізує креативність та розвиває вроджені творчі здібності.
Можна зауважити, що головним завданням є активізація усіх своїх креативних здібностей і вироблення мотивації до здійснення навчально-виховного процесу засобами творчості, тобто пошуку креативних шляхів до розвитку власного творчого потенціалу та креативності вихованців.
4. Вправа «Моє бачення творчих батьків».
Мета: визначити якості, що характеризують креативних батьків сучасної сім'ї.
Ви повинні протягом 5 хвилин до кожної літери слова «творчість» дібрати якості, які, на вашу думку, характеризують творчих батьків.
Для ефективної роботи пропоную поділитися на групи за допомогою лічилки «Троянда, лілія, фіалка».
Усі однакові квіти об'єднуються в одну групу. Так у нас утворилися три чудові групи.
(Після виконання творчого завдання один представник групи зачитує версію розшифровки слова «творчість».)
Т— толерантний, терплячий, трудолюбивий...
В — винахідливий, відкритий, впевнений, вольовий, відвертий...
О— оригінальний, оптимістичний, організований, органічний...
Р — рішучий, розкутий, реактивний, романтичний, різний...
Ч — чутливий, чесний, чуйний, чарівний...
І — ініціативний, ірраціональний, інтелектуальний, інтелігентний...
С — самостійний, свідомий, самодостатній, сумлінний, сміливий...
Т—товариський, турботливий, тактовний...
Які ж є риси творчої особистості:
• творчій особистості не властивий конформізм. Саме незалежність суджень дає змогу знаходити шляхи, якими через страх виглядати смішно не насмілюються йти інші люди;
• хоча творча людина і відверта, користується популярністю, але їй нелегко увійти в життя соціальної групи;
• творча особистість лише тоді сприймає загальноприйняті цінності, коли вони збігаються з її власними;
• вона не догматик, її уявлення про життя та суспільство, про сенс вчинків можуть бути неоднозначними;
• допитлива, постійно прагне об'єднати дані з різних галузей;
• полюбляє бавитися, в неї з'являється безліч чудернацьких ідей, має дитячу здатність дивуватися й захоплюватися;
• полюбляє мріяти, може дивувати інших через те, що впроваджує в життя «безглузді» ідеї, інтегруючи ірраціональні аспекти своєї поведінки.
Умови, що заважають виявленню творчості:
• стереотипи мислення;
• страх помилитися, прагнення не оригінально розв'язати завдання, а отримати високу оцінку;
• надто велике бажання може гальмувати творчий процес — щоб імпровізувати, потрібне натхнення;
• однопланові знання не сприяють творчості, потрібні широкі інтереси в різних жит­тєвих сферах;
• страх бути в центрі уваги, небажання здаватися «білою вороною», екстравагантною.
5. Вправа «Казковий вернісаж».
Мета: активізувати образну пам'ять і творчу уяву, розвивати швидкість та гнучкість думки, вміння міркувати нестереотипно.
Усі ми родом із дитинства. І завжди з любов'ю та ніжністю згадуємо казки, які чули вдома, в дитячому садку, в школі. Адже казка — не просто найпопулярніший фольклорний жанр, це чарівне джерело, що дає наснагу кожній творчій людині. Казка дарує радість і дорослим, і дітям. Тому зараз ми виконаємо вправу «Казковий вернісаж». Кожна група по черзі витягує зі скриньки конверт із описом знайомої всім казки. Необхідно прочитати вголос цей опис і відгадати, про кого або про що саме йдеться. Отже, розпочинаємо.
1. В якій відомій казці сіра непривітна особистість здійснює підступний план убивства двох осіб, і лише завдяки своєчасному втручанню громадськості все закінчується добре? («Червона шапочка»)
2. Назвіть казку, в якій різні за своїм соціальним статусом герої займали по черзі помешкання, створене в незвичайному архітектурному стилі. І все було б добре, якби до помешкання не повернувся його попередній власник зі своїм охоронцем. От героям казки й довелося залишити незаконно зайняту територію. («Рукавичка»)
3. Герой якої казки постійно виконує забаганки своєї норовливої дружини? Проте, як би він не прагнув задовольнити амбіції супутниці, вона щоразу підвищує рівень вимог. Зрештою, подружжя опиняється на початковому етапі задоволення власних потреб. («Про Липку та зажерливу бабу»)
4. В якій казці головна героїня постійно й нахабно обмовляла тих, хто їй робив добро? А коли вона, щоб уникнути покарання, незаконно оволоділа чужим помешканням,то різні впливові особи намагалися провести з нею роботу з подолання її асоціальної поведінки. Вдалося це лише найменшому з усіх учасників експерименту. («Коза-дереза»)
5. Назвіть казку, в якій ідеться про спортсмена, котрий вирушає на змагання з бігу з перешкодами. Хитрість і витримка допомогли йому дуже близько підійти до фінішу, проте фінал — трагічний. Проявивши занадто велику самовпевненість, він гине. («Колобок»)
6. Назвіть казку, в якій головна героїня могла перевтілюватися в різні образи задля свого нареченого. Проте одного разу його нерозсудливість та імпульсивність у поведінці при­звели до довготривалої розлуки закоханих. Та, долаючи різні перешкоди, вони все ж таки єднають свої долі («Царівна-жаба»)
6. Вправа «Мої асоціації».
Мета: з'ясувати асоціації до поняття «творча особистість»; назвати риси характеру, притаманні творчим людям.
Вправа називається «Мої асоціації». Протягом 5 хвилин подумайте і нама­люйте те, із чим ви асоціюєте творчу особистість. Це може бути об'єкт живої чи неживої природи, навіть природне явище. Ви не обме­жені ніякими правилами.
Єдине, що варто зауважити: вам необхідно буде пояснити свій малюнок і визначити за асо­ціаціями риси творчої особистості. (Робота учасників.)
7. Криничка здоров'я. Релаксація «Море».
(Під музику «Голос океану» із серії аудіозаписів «Звуки природи».)
Розслабтеся, заплющить очі. Ми відчуваємо тепло, спокій. Тепер уявімо, що ми з вами на березі теплого, лагідного моря. Лежимо на м'якому пісочку й усміхаємося сонечку. Воно ніжно торкається своїми промінцями наших рук: лівої, правої, обох (двічі). Нам приємно відчувати тепло сонечка. У нас гарний настрій. Аж ось війнув легенький вітерець. Як любо вдихнути свіжість моря. Зробимо вдих видих (двічі).
Вдихаємо на повні груди. Нам подобається слухати прибій. Слухаючи прибій, ми відпочиваємо. Відпочивають наше тіло, думки. Голова ясна й легка. Тіло — немов пушинка. Аж ось нарешті на обрії з'являється корабель-вітрильник. Він повільно наближається до острова. Ми так само повільно сходимо на його палубу. Крок — вдих, крок — видих; ще крок — вдих, ще крок — видих. Ми відчу­ваємо безмежність простору. Майже можемо доторкнутися рукою неба. Море напуває нас своєю свіжістю. Корабель підпливає до берега. Морська подорож завершилася. Ми сходимо на землю. Розплющить очі, потягніться. Втоми вже немає, ви збагатились енергією. Бажаю вам провести решту дня цікаво й у доброму настрої.
8. Вправа «Чарівний глечик».
Пропоную вам дістати по одному папірцю з чарівного глечика (вази, мішечка), який підкаже, що на вас чекає сьогодні або що вам потрібно зробити найближчим часом. Бажано таких діставати їх по одному щоранку. Ці побажання чарівно впливають на настрій, підбадьорюють, надають упевненості.
Тобі сьогодні особливо пощастить!
Життя готує тобі приємний сюрприз!
Усе складається для тебе найкращим чином!
Сьогодні твій день, щасти тобі!
Сьогодні Фортуна з тобою разом!
Пам'ятай: ти народилася, щоб бути щасливою!
Сьогодні очікуй прибутку!
Люби себе такою, якою ти є, — неповторною!
Пам'ятай, що ти кохана!
Потурбуйся про здоров'я свого тіла!
Зроби собі подарунок, ти на нього заслуговуєш!
Вищі сили оберігають тебе!
У тебе є все, щоб насолоджуватися життям!
Усе, що потрібно тобі, легко приходить до тебе!
Усі твої бажання та мрії реалізуються, повір у це!
Сьогодні з тобою спокій і радість!
Сьогодні щасливий день!
Притча «Мудрість батьків»
Приходить до батька молода дівчина і говорить:
— Тату, я втомилася, у мене таке важке життя, так багато проблем, я весь час пливу проти течії, у мене немає більше сил... Що мені робити?
Замість відповіді батько поставив на вогонь три однакових каструлі з водою, в одну кинув моркву, в іншу поклав яйце, а в третю насипав зерна кави. Через деякий час він вийняв із води моркву та яйце і налив у чашку кави з третьої каструлі.
— Що змінилося? — запитав він свою доньку.
Яйце і морква зварилися, а зерна кави розчинились у воді, — відповіла вона.
— Ні, доню моя, це лише поверхневий погляд на речі. Подивися: тверда морква, побувавши в окропі, стала м'якою і піддатливою. Крихке і рідке яйце стало твердим. Зовні вони не змінилися, а змінили свою структуру під впливом однакових несприятливих обставин — окропу. Так і люди: сильні зовні можуть розклеїтись і стати слабкими там, де крихкі й ніжні лише тверднуть і зміцнюються...
— А кава? — запитала дочка.
— О! Це найцікавіше! Зерна кави повністю розчинилися в новому ворожому середовищі і змінили його — перетворили окріп на прекрасний ароматний напій. Є особливі люди, які не змінюються в силу обставин — вони змінюють самі обставини і перетворюють їх на щось нове й прекрасне, отримуючи користь і знання в такій ситуації.

«Мама і я - креативна сім'я»
(спільне заняття батьків і дітей)

1. Вітання « Комплімент»
Давайте спочатку привітаємось і скажемо один одному комплімент, передаючи по черзі цю цукерку.
Наприклад: Катю, у тебе дуже гарні голубі очі.
2. Вправа «Емблема сім ї»
Мета: розвиток співпраці та взаєморозуміння, формування єдиного стилю діяльності між батьками та дітьми, визначення особливостей особистості сім'ї.
Завдання: порадившись між собою кожна родина має придумати (вигадати) та відобразити емблему своєї родини,використовуючи фломастери та олівці. При бажанні можна зробити надпис емблеми,або кредо вашої сім ї.
На дану вправу у вас є 5 хв., а потім обміняємося результатами.
3. Вправа «Казки переплутались»
Мета: розвиток уяви, спільне вирішення завдань.
Завдання: Уявімо собі,що назви відомих казок переплутались, назва є, а самої казки немає. Треба допомогти новим героям знайти свої казки, для цього кожна родина дістає із мішечка назву і складає нову казку, в якій будуть нові герої. Казка має бути невеликою, але вона буде особисто вами створена.
На дану роботу у вас є 5 хвилин.
4. Вправа «Павутинка»
Мета: позитивне завершення заняття.
Завдання: А зараз на завершення заняття давайте скажемо один одному побажання або дамо якусь пораду. При цьому будемо передавати клубочок нитки.

Розвиток дитячої креативності: 10 правил для батьків
(пам'ятка для батьків)
1. Говоріть «ні» дитині якомога рідше. Найпростіший спосіб перервати політ уяви - зупинити дитину, коли вона чимось займається. Малює пальцем на картопляному пюре? Виросте майбутній Пікассо. А хто знає, що вийде, якщо змішати газовану воду з майонезом? Ви не знаєте, а ваша дитина дізнається і, можливо, стане другим Менделєєвим.
2. Змістовно і цікаво організуйте життя вашого малюка, дайте йому можливість для нових і яскравих вражень. У цьому вам допоможуть прогулянки, екскурсії, книги, бесіди.
3. Надайте дитині всі необхідні матеріали для творчості. Ви не можете переплисти річку, якщо у вас немає човна, вірно? Щоб займатися творчістю, потрібні інструменти і матеріали. Забезпечте дитину олівцями, крейдою, пластиліном, природним матеріалом, папером, клеєм, безпечними дитячими ножицями і т.д.
4. Акцентуйте увагу на чарівності самого процесу, а не на результаті.
5. Відповідно до досліджень, найпростіші м'ячики або кубики розвивають мислення і уяву дитини не гірше, ніж «круті» дорогі іграшки. Наприклад, кидаючи або катаючи м'ячик, навіть найменша дитина кожен раз робить це по-іншому, оволодіваючи новими навичками та пізнаючи для себе щось нове.
6. Не відмовляйтеся від сучасних технологій. Комп'ютер часто прирівнюють до телевізора, і час, проведений за комп'ютерними іграми, вважається витраченим марно. Це не зовсім так, адже за допомогою комп'ютера можна малювати, створювати музику, будувати віртуальні будинки. Просто купуйте правильні ігри, які сприятимуть розвитку уяви і творчості.
7. Давайте дитині завдання, що вимагають креативності: незвичне використання знайомих предметів, домальовування заданих елементів, гра зі словами і римами, завершення фраз, зміна сюжетів знайомих творів, підміна героїв.
8. Творіть разом з дитиною. Ваша присутність і заохочення - найкращий стимул для творчого настрою дитини. Влаштовуйте домашні концерти, сімейні читання вголос і міні-спектаклі, ходіть разом в музеї і на концерти, малюйте і клейте, слухайте разом музику і танцюйте ( не обмежуйте свою дитину рамками лише дитячих пісеньок і танців).
9. Будь-який вид дитячої творчості - це не просто розвага, творчість допомагає дитині стати в майбутньому щасливою, задоволеною життям людиною. Ставтеся серйозно до інтересів дитини, і постаратися розвинути її таланти, якою б дивною або незрозумілою не здавалося вам її творчість.
10. Обов'язково підтримуйте дитину при її творчих заняттях. Результати роботи неодмінно мають бути вами оцінені найвищою оцінкою, навіть якщо вам дещо не сподобалось. Хваліть дитину і щиро радійте її успіхам.

e-max.it: your social media marketing partner
Attachments:
Download this file (41.doc)41.doc307 Kb